חום בלב מוח

מותש גוף, עיפות
הכרה נדעכה עיגן שכל
למוח ישֵן מוצע כר

נים-דמיון נרקם
חום ליבי למוח
מֻקרן נוי, מדמיֵן

רֹך עצום, נשי, חומל
לכשנגיעה כעדנה רכה
תופיע, פוגש תום

השאר תגובה