פלינדרום כמקשה אחת

קיצוץ: צמצם
אל מילים הרבה
מנושל רצון

נוצֵר לשון
מהברה, מילים
לא מצמץ צוציק.

***

פלינדרום לפי שורות

יוצר, מוסר-פרסום רצוי:
תו אל תסבך, מילים כבס! תלאות
לשון שנופץ, מצפון שנושל
לאחור הכיבוס יִסוב, יכה רוח-אל.