בלשן, שים לב לכאן! לכשנתפֹּש נפח, עֹמק, רוח השפה – נפרֹש מצע רחב, נחצה פס אֹפק. בעת חקר חלק דִבר – רק של מבנה זה – פָּעַל, עבר, מגדר זכר –  נכסה רֹב שנחוץ. רשימה נערֹך כדלקמן: נכתֹב ברצף, יחד עם פסיק (הפרדה סִמן). הערה נרשֹם: כֹּל הקטע – הרי נדע פלא – מתהפך, חזר בדרך זהה.

בחל, צפף, רצף, חרר, קדר, חשד, גזז, פזר, אסף, תהד, המם, דבק, ערץ, משש, קצב, חמר, צעד, פגר, אבה, רעץ, בן, רטב, חטא, לתת, פצם, חלל, עטר, חץ, מרה, מתק, שחק, פסח, מצא, תע, ברר, אהב, רצם, קרס, מג, אדש, ערג, חל, כשר, דק, תרע, גנן, עמץ, צלה, חשל, עשן, חלה, דץ, סף, דחס, כתת, רהה, לבש, מת, שמע, טמם, גלג, פצח, לקח, מחל, סטר, שת, פזם, לעט, עמס, נקע, בטש, דקק, לשן, נחה, עטף, טלף, טחה, עגן, כרם, גדל, עגב, קנח, סטה, רטט, חכך, שבה, זלף, קמט, חכר, שלה, בטח, שקל, חצף, אהד, רעש, פעם, גר, דחף, רעד, נטל, פרם, אצר, קרב, עצר, פער, קדח, משל, כפש, שטף, יעט, עבה, שמן, אסם, שבח, פטט, פן, נזה, נשף, שרץ, ענד, מתג, עבש, קלף, טפף, שפך, אגר, סנט, רקב, חשר, פלש, כפף, חסר, הפך, תרץ, נתץ, יעץ, קלע, מלק, סד, כלה, צחק, לעג, חבש, נחר, צלף, אפס, שאל, טמֵא, תמר, זרה, טרד, נסך, טחר, קטב, שאן, שנן, טחן, זהר, כבה, צנף, כבש, חמס, בער, זרר, מגג, שתע, כסס, חלש, נהה, פלח, כאב, סדק, נאף, רצץ, נדד, גסס, רגז, מצץ, סג, נתח, שט, נקף, דגר, חרש, נשק, עמד, קטר, גרב, חסך, נשא, בקק, שלף, שכר, עכר, פכר, סכר, אפז, נעל, צדק, רצח, רעב, צעק, רטש, פתח, נפש, חלץ, עגל, דשש, תרם, סבך, רזח, פטר, מחט, שפע, זלל, צבת, נתש, קלב, זקף, שגל, זקן, חצב, רדף, צמֵא, נצח, מהר, חרף, שאג, שלם, חתף, כבן, גרע, סגר, הלם, עלץ, אפד, נטה, להג, שמט, ארח, סדר, גהה, כרת, סכם, נגף, סחב, נטר, פקח, דבב, גבה, לקק, רחף, נהר, אחר, סחף, תאר, בר, ספר, טבל, חלד, חסל, ברז, אהל, דפן, סרר, דל, זרק, חשש, גמז, יסר, פשר, יבש, יצק, יגֹר, שבק, יקש, עלס, פרף, תקן, זמר, חסן, כח, רזה, פשק, אנס, כמה, ספת, פלה, גדם, גלה, לטש, פרש, פתר, צבר, שתק, ספן, בלק, נסק, חרץ, רגל, מלל, הלך, סבב, חתם, צנר, קרם, קפח, שמם, זעק, שרף, חטב, צנח, בלה, מסס, בטא, שאב, חזם, רפד, עמק, פחס, נחש, פרח, צמל, געש, רגג, חנט, עבד, נבר, צבא, דמע, זקק, חדה, שאר, קם, הדק, רעף, פתל, סכך, שטר, ידע, ספח, ענק, תפל, גרז, נסר, אץ, חנה, נזל, בגד, דחה, צנן, כשה, רשה, טרם, חרק, הבל, כרז, בדד, הרה, בדל, סלל, תלם, גחל, אבך, שלט, קלה, נפק, עטש, קרה, צלב, סרק, דגל, פעל, גמא, רחב, טח, דבש, גרף, לחש, נעם, דאה, יחם, גער, זבד, צרך, רכס, בזע, סמך, סב, כפל, גחן, גז, נגה, נהק, חשך, זז, פקק, סמא, שד, לז, גח, שכח, לעס, נסס, ערר, שב, חתך, שמר, תחם, ערם, שרק, תעה, כבד, מחה, שחה, רפה, כסה, רע, קץ, ברך, המה, מצה, דעך, עזב, זקר, טרה, גלש, בצץ, קצר, בלט, ברח, שדר, ענב, אפף, לש, שבע, צר, אבד, פקע, קבר, שגש, בגר, זד, רר, נף, נכל, בחש, איב, חטר, תבע, לבד, רבע, צפר, סבר, עצה, קלש, תהה, שחל, מרק, פקס, עצב, קא, חמט, לע, שדד, דמה, עשש, גס, מצק, עץ, צחח, קש, חם, טף, צק, כמן, דלף, נהג, הדף, סקר, פזל, ערב, שלח, נקש, עדר, שטם, עֵר, שער, פשל, תכל, מרג, שכר, חרב, שאה, גבר, אסר, דהה, קד, צרר, גשם, רעע, שטן, מש, אטר, סכת, פסס, קנט, קטף, שבת, כתש, נפץ, שרב, כדר, ירק, עקם, צעף, נדח, פרד, גד, רם, חפש, גף, גדע, ראה, אין, עשה, סגד, חשך, כמר, צפה, עבט, קשה, פחר, קנה, כחח, חפז, גלד, גאה, סחט, לקט, קצה, גחך, נס, רתח, רמה, נבל, חזה, נער, תמך, חב, אתה, נאץ, לעז, חצד, קשח, בזק, מסך, עמם, זרב, זכה, צרף, פגע, גרם, תסס, רגם, שנץ, פקד, מאס, טען, מתח, פסע, כלל, בדק, עלה, צמד, רש, פס, שחח, תזז, בלש, רמס, חרת, עזר, חמק, נטע, שלל, גרש, אנק, חמש, יקד, אבל, עשר, קשר, דרך, משח, רדד, קמל, חנף, צף, עין, שדף, נאה, שנק, רב, פג, אבר, כסף, רפס, כרב, אגף, ברק, נשה, אנף, דשן, יעף, צפן, חלם, קדד, רחש, מכר, דרש, קרש, עלב, אדק, ישם, חקן, אשר, גלל, שעט, נקם, חרז, עתר, חסם, רשל, בזז, תחח, שס, פש, רדם, צהל, עקד, בלל, כעס, פחת, מנע, טס, אמד, קפץ, נשם, גרס, סתם, רגע, גפף, רצה, כזב, רזם, מעך, סמק, זבח, שקד, צח, זע, לץ, אנה, תאב, חכם, תר, ענה, זחל, בנה, מרח, תרס, נכח, גהץ, קט, קלט, חסה, אגד, לגז, פחח, חכה, נקר, חפה, שקט, בעה, פצר, מכך, שחד, גסה, שען, יאה, ארע, דג, פגש, פח, מרד, גדר, פחד, נפע, צמק, עקר, ירד, כבר, שצף, נשת, כתב, שפט, קטן, קסס, פתך, סרט, אשם, נט, שעע, רמש, גרר, צד, קהה, דרס, ארב, גהא, שבר, חרך, שגר, מלך, תלש, פרע, שרע, מט, שרד, עשק, נחל, שבר, עלז, פרק, ספד, הגה, נפל, דן, מך, קצף, טם, חש, קח, חצץ, עקץ, מס, גש, שעה, מדד, דש, עלט, מחא, קבץ, עסק, פקר, מלח, שהה, תש, לקה, צער, בסר, פצע, ברד, בלע, בתר, טחב, יאש, חבל, כנף, נר, רד, זר, גבש, גשר, בקע, קפד, בא, רצע, בשש, לפף, אבן, ערד, שחר, בטל, ברץ, קצץ, בשל, גהר, טרק, זב, זעך, עדה, צם, הם, הכר, בצק, ערה, סכה, פרה, חשה, חמד, בכה, עתק, רשם, רעם, חתר, משך, תחב, שרר, עסס, נסע, לחך, שח, גזל, דשא, מסק, קפז, זך, שחק, הנה, גנז, גנח, גלף, כבס, כמס, עז, בס, כרך, רצד, בזר, עגם, חיה, אדם, ענש, חלף, רגש, בדח, טבח, ראם, גלע, פלג, דקר, סבל, צהר, קשט, עקף, נהל, קטל, שכב, אלח, גמל, תלל, סלד, בהר, הדד, בז, רכל, בהק, רחם, רטה, שרה, שכן, נצה, חדד, גבל, זנה, נחץ, ארס, נזר, גל, פתק, נע, חף, סעד, ירט, שך, כסל, תפף, ערק, דהם, קרא, שהד, חקק, זעם, דאב, צרב, נדב, עטן, חגג, רשע, גלם, צחר, פשח, נסח, פקם, עדף, רמז, חבא, שאט, בסס, מהל, בחן, צבט, חפר, שקע, זמם, שחף, קמר, קרן, צמת, חבב, סכל, הלל, מלג, רץ, רחק, סנק, לבן, פסק, תשר, בצר, תפש, רפש, טלה, לגם, דגה, לפת, פסה, מכס, נאק, שפה, זרח, כנס, חרם, זנק, תפר, פסל, עשק, יקב, שרג, יקץ, ישב, ירש, פרס, יזם, גשש, חקר, זל, דרר, סנף, דלה, אזר, בלס, חדל, חלב, טרף, סר, ברא, תפח, סרח, ארה, נפח, רקק, להב, גבב, דחק, פרט, נבח, ספג, נמך, סתר, כהה, גרד, סחר, אטם, שגה, להט, נדף, אצל, עמל, הרג, סער, גנב, כפת, חמל, שגא, שפר, חרה, מחץ, נאם, צפד, רבץ, חנק, זלג, שפק, זבל, קשת, נתב, צלל, זעף, שטח, מרט, פחז, רכב, סמר, תשש, דלג, עצל, חשף, נחת, פשט, רקע, צבע, רחץ, רקד, צלע, נזף, ארך, סרך, פרך, ערך, שפל, שקק, באש, נכס, חבר, גרט, קדם, עקש, נשר, חרג, דפק, נטש, חת, נגס, צץ, מזג, רסס, גדד, נצץ, רפא, נקד, סבא, כחל, פהה, נשל, חס, סך, עת, שגג, מרר, זרע, בסם, חשב, כפן, צהב, כרה, זנח, טנן, שנֵא, שבט, קרח, טכס, נדר, טהר, זרם, תאם, טלא, שסף, אפל, צרח, נשב, חג, עלק, חצה, לכד, סקל, מעל, קצע, יצת, נצר, תכף, הרס, חפף, כשל, פרש, חבק, רטן, סרג, אכף, שפף, טפל, קשב, עג, תמד, נעץ, רשף, שנה, זן, נפט, טפח, בשם, סאן, משה, בעט, עיף, טש, שף, כל, שם, חד, קרע, פרץ, עבר, קרץ, אמר, פלט, נד, ערף, חדר, גמע, פשע, רדה, אפץ, חלק, שחט, בהל, שרך, חטם, קפל, זהב, שכך, חטט, רהט, סח, נקב, געל, דגם, רכן, געה, חטף, לטף, טעה, חנן, שלק, קדש, טבע, קנס, מעט, עלם, זפת, שרט, סלח, מחק, לחץ, פגל, גמם, טעם, שתם, שב, להה, רתת, כסח, דפס, צדה, לחן, שעל, שחה, לצץ, מען, נגע, רתק, דר, שכל, חגר, עש, דאג, מסר, קמץ, רבה, ארר, בע, תא, צמח, ספק, חשק, תמה, רמץ, חרט, עלל, חמץ, פתת, לאט, חבט, רן, בצע, רהב, ארג, פדע, צרם, חבץ, קשש, מצר, עקב, דמם, הדה, תפס, ארז, פזז, גדש, חרד, קרר, חפץ, רפף, צלח, בהה, זכר, דבר, זח, כפה, תם, אלף, עדן, ירה, עט, קהל, כמש, רנה, רעה, נמס, הדר, פהק, יסף, מעד, חי, פץ, רבב, תכן, נם, קל, דך, כרע, נהם, ישר, צוח, נש, ברה, סכן, רך, זרד, גמר, בעל, עף, הזה, נב, מל, שקר, רבד, קלח, רקח, תעב, קפא, ספה, צחן, בחר, עצם, שר, פנה, פשה, חור, קמע, חפן, שפת, נשך, לן, אכל, בלם, ישן, שלב…

ראו גם


Comments

4 תגובות על “…Did & did & did (1,331 מילים, 3,883 אותיות)”

 1. מזל טוב נועם!
  הגיע הזמן לאיזכור ב’הארץ’, ושמחתי לראות שמדובר בכתבה שווה של רועי.
  מחכה לשבירת השיא הבאה.
  בהצלחה!

  1. רות, תודה רבה על תגובה מחממת לב.
   שמח מאוד שקראת ופרגנת.

השאר תגובה