מאגר מילים פלינדרומיות

להלן מילים מתהפכות:

בקִרבה סמנטית ו/או מילים מאותו שורש

במשמעות קרובה או זהה

 • אלולא, אלמלא
 • לגוגל, לדודל
 • תלת, שלֹש
 • ידידי, יזיזי
 • יללי, יבבי
 • תת, תחת
 • וכו’, וגו’. 

במשמעות הפוכה או קרובה להפוכה

 • אבֹא, אצא
 • הזה, הלה.

אחרים 

(בסוגריים מילים הכוללות תחיליות)

 • אמא, אבא, אֶחָא, דוד (הדודה), נין (הנינה)
 • תוססות, התססתה, יינניי
 • שמש, השִמשה, ליל (הלילה)
 • צץ, צוץ, הצצה, הציצה
 • זז, זוז, הזזה, הזיזה (וזזו, וזוזו)
 • סקס, תחת, דד, ציץ*
 • אמא, אבא, מתיתם
 • נתן, נתתן, מתנתם (ונתנו)
 • שש, שוש, השישה
 • סוס, הסוסה, סייס
 • תלת, שלֹש (השלֹשה), שש (השישה)
 • מחם, דוּד, שמש
 • היה, הווה, יהי
 • וו, מם, נון
 • הממה, המומה
 • שרש, השרשה
 • הִגגה, הגיגה
 • אנא, תודות
 • ידידי, יזיזי
 • תות, כעך
 • מים, ריר
 • תחת, ידי (הפה, בלב, בגב)
 • וגו’, וכו’.

*תחת – נוסף על היותה של המילה פלינדרומית, אף מה שהיא מסמנת סימטרי (וזאת נוסף על הערך שלה בגימטריה שאף הוא פלינדרומי – ראו להלן). תחת, ציץ, דד, פלינדרומיות גם באנגלית). 

באותו מבנה

פעלים ושמות הפועל

 • לבלבל, לגלגל, לדלדל, לזלזל, לחלחל, לטלטל, לכלכל, למלמל, לסלסל, לעלעל, לפלפל, לצלצל, לקלקל, לשלשל, לתלתל
 • מבמבם, מגמגם, מדמדם, מהמהם, מזמזם, מטמטם, מנמנם, מעמעם, מפמפם, מצמצם
 • הבהבה, הדהדה, המהמה, הנהנה, הרהרה
 • הגגה, הללה, הממה, הססה
 • שבש, שלש, שמש, שרש
 • הזיזה, הציצה, השישה
 • הגה, הזה, היה, המה, הרה
 • השמשה, השרשה
 • הִטה, הִכה, הִסה
 • כשחשך, כשנשך
 • תוססות, תופפות
 • זז, צץ, רר, שש
 • מדמים, מרמים
 • הזזה, הצצה
 • יהי, יחי.

שונות

 • ביב, זיז, טיט, נין, סיס, ציץ, קיק, ריר
 • גג, דד, וו, כך, סס, רר, תת
 • מילים, מינים, מיסים, מיצים
 • הידודיה, הילוליה, היסוסיה
 • זוז, צוץ, פוף, שוש, תות
 • ידידי, יזיזי, ישישי
 • אלמלא, אלולא
 • מים, שיש, ליל.

בעלות גימטריה פלינדרומית (בסוגריים רשומה הגימטריה של המילה)

 • (22) הווה, חוח
 • (44) הידודיה, כְּדך, יזיזי
 • (66) לול, לגגל
 • (88) מדדם, מחם
 • (606) שוש
 • (686) משושם
 • (808) תחת.

הומופונים פלינדרומיים

 • מהמהם, מעמעם
 • תוהות, תועות
 • שׂשׂ, סס
 • הומופון דו-לשוני: מד-דם*, MADAM.

* הצירוף מד-דם פלינדרומי גם בגימטריה (88).

מילים שהמסומן שלהם פלינדרומי

ירי” היא מילה הנקראת באותו אופן משני צדדיה, בהלימה לכך שמה שהיא מייצגת (להלן: “מסומן”) בעל פוטנציאל להיות דו-צדדי.
הגה” ו”רוטור” הן מילים פלינדרומיות, שבדומה למסומן שלהן, ניתן לסובב אותן מצד לצד (ואף לחזור לאותה נקודה).

הקטע להלן מצוטט בגוגל בחיפוש אחר “מילה פלינדרומית”:

ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-17.9.2023)

השאר תגובה