מילים פלינדרומיות

להלן מילים מתהפכות:

בקִרבה סמנטית ו/או מילים מאותו שורש

 • אמא, אבא, אֶחָא, דוד, נין*
 • תוססות, התססתה, יינניי
 • שמש, השִמשה, ליל**
 • צץ, צוץ, הצצה, הציצה
 • זז, זוז, הזזה, הזיזה****
 • סקס, תחת, דד, ציץ****
 • אמא, אבא, מתיתם
 • נתן, נתתן, מתנתם*****
 • שש, שוש, השישה
 • סוס, הסוסה, סייס
 • תלת, שלֹש, שש******
 • מחם, דוּד, שמש
 • תות, כעך, מים
 • היה, הווה, יהי
 • וו, מם, נון
 • אלולא, אלמלא
 • הממה, המומה
 • שרש, השרשה
 • הִגגה, הגיגה
 • לגוגל, לדודל
 • אנא, תודות
 • אבֹא, אצא
 • תת, תחת
 • הזה, הלה
 • כרך, פרף
 • ידידי, יזיזי
 • תחת, ידי*******
 • יללי, יבבי
 • וגו’, וכו’.

* פלינדרומים עם תחיליות מאותה משפחה: הדודה, הנינה.
** פלינדרום עם תחילית מאותה משפחה: הלילה.
*** פלינדרומים עם תחיליות מאותה משפחה: וזזו, וזוזו.
**** תחת – נוסף על היותה של המילה פלינדרומית, אף מה שהיא מסמנת סימטרי (וזאת נוסף על הערך שלה בגימטריה שאף הוא פלינדרומי – ראו להלן). תחת, ציץ, דד, פלינדרומיות גם באנגלית). 
***** פלינדרום עם תחילית מאותה משפחה: ונתנו.
****** פלינדרומים עם תחילית מאותה משפחה: השלֹשה, השישה.
******* פלינדרומים עם תחיליות מאותה משפחה: הפה, בלב, בגב. 

באותו מבנה

פעלים ושמות הפועל

 • לבלבל, לגלגל, לדלדל, לזלזל, לחלחל, לטלטל, לכלכל, למלמל, לסלסל, לעלעל, לפלפל, לצלצל, לקלקל, לשלשל, לתלתל
 • מבמבם, מגמגם, מדמדם, מהמהם, מזמזם, מטמטם, מנמנם, מעמעם, מפמפם, מצמצם
 • הבהבה, הדהדה, המהמה, הנהנה, הרהרה
 • הגגה, הללה, הממה, הססה
 • שבש, שלש, שמש, שרש
 • הזיזה, הציצה, השישה
 • הגה, הזה, היה, המה, הרה
 • השמשה, השרשה
 • הִטה, הִכה, הִסה
 • כשחשך, כשנשך
 • תוססות, תופפות
 • זז, צץ, רר, שש
 • מדמים, מרמים
 • הזזה, הצצה
 • יהי, יחי

שונות

 • ביב, זיז, טיט, נין, סיס, ציץ, קיק, ריר
 • גג, דד, וו, כך, סס, רר, תת
 • מילים, מינים, מיסים, מיצים
 • הידודיה, הילוליה, היסוסיה
 • זוז, צוץ, פוף, שוש, תות
 • ידידי, יזיזי, ישישי
 • אלמלא, אלולא
 • מים, שיש, ליל

בעלות גימטריה פלינדרומית (בסוגריים רשומה הגימטריה של המילה)

 • (22) הווה, חוח
 • (44) הידודיה, כְּדך, יזיזי
 • (66) לול, לגגל
 • (88) מדדם, מחם
 • (606) שוש
 • (686) משושם
 • (808) תחת.

הומופונים פלינדרומיים

 • מהמהם, מעמעם
 • תוהות, תועות
 • שׂשׂ, סס
 • הומופון דו-לשוני: מד-דם*, MADAM.

* הצירוף מד-דם פלינדרומי גם בגימטריה (88).

מילים שהמסומן שלהם פלינדרומי

ירי” היא מילה הנקראת באותו אופן משני צדדיה, בהלימה לכך שמה שהיא מייצגת (להלן: “מסומן”) בעל פוטנציאל להיות דו-צדדי.
הגה” ו”רוטור” הן מילים פלינדרומיות, שבדומה למסומן שלהן, ניתן לסובב אותן מצד לצד (ואף לחזור לאותה נקודה). 

שמות ישראלים פלינדרומיים

יהודים 

 1. אבא
 2. אסא
 3. דיויד
 4. הִלה
 5. ילי
 6. יקי
 7. ישי
 8. שוֹש
 9. שמש,
 10. לאל.

לא יהודים

 1. איליא
 2. אללא
 3. מרם
 4. ניבין
 5. ניווין
 6. ניוין
 7. ניפין
 8. נירין.

גם וגם

 1. דוד
 2. פיליפ.

הערות:

 1. השמות ממוינים לפי סדר אלפביתי.
 2. המקור העיקרי בו נעזרתי למיפוי השמות הפלינדרומיים הוא קובץ שמות פרטיים של תושבי ישראל, לפי שנת לידה, דת ומין, 1948 – 2021 מתוך האתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (לחיצה על הקישור מורידה למחשב קובץ אקסל).
 3. בתנ”ך (נוסף על דוד, ישי, נתן ואסא שהם גם שמות בני זמננו) מוזכר גם נון, שהיה אביו של יהושע.

ראו גם:

(עודכן לאחרונה ב-28.2.2023)

השאר תגובה