מאגר צמדי פלינדרומים טהורים

להלן צמדי פלינדרומים טהורים (אנדרומים אשר החיבור שלהם יחד יוצר משמעות) ממוינים לפי קטגוריה ואחר כך לפי אלפבית:

עתיד (וציווי) תחילה

 1. דחי יחד!
 2. דעי יעד!
 3. האיצי, יציאה!
 4. הדיחי יחידה!
 5. הדירי ירידה!
 6. הכן נכה!
 7. הכל לכה!
 8. הכר רכה!
 9. הללי יללה!
 10. הערץ צרעה!
 11. הצל לצה!
 12. הריצי יצירה!
 13. יאמר רמאי.
 14. יאנֹס סנאי.
 15. יאשר רשאי.
 16. יבטל לטבי.
 17. יביט טיבי.
 18. יבין ניבי.
 19. יִבֹּל לבי.
 20. יֻבס סבי.
 21. יגוז זוגי.
 22. יִדוה הודי.
 23. ידום מודי.
 24. ידור רודי.
 25. ידרוך כורדי.
 26. יואר ראוי.
 27. יובך כָּבוי.
 28. יובן נִבוי.
 29. יוּבש שבוי.
 30. יוגש שגוי.
 31. יוטב בִּטוי.
 32. יוטח חִטוי.
 33. יוכן נִכוי.
 34. יוכש שֶׂכְוִי.
 35. יומס סמוי.
 36. יונף פִּנוי.
 37. יוסח חסוי.
 38. יופץ צִפוי.
 39. יופר רִפוי.
 40. יוצף. פִּצוי.
 41. יוקל לִקוי.
 42. יוקש “שִקוי”.
 43. יושק קשוי.
 44. יושר רִשוי.
 45. יותש שתוי.
 46. יזוע עוזי.
 47. יחזק קזחי.
 48. יחיש שיחי.
 49. יחלוש שולחי.
 50. יכלם מלכי.
 51. יכפה הפכי.
 52. יֻכרע ערכי.
 53. יכרות תורכי.
 54. יִמוג גומי.
 55. ימות תומי.
 56. ימיס סימי.
 57. ימס סמי.
 58. יֻמר רמי.
 59. ינגף פגני.
 60. ינוב בוני.
 61. ינוח חוני.
 62. ינוט טוני.
 63. ינום מוני.
 64. ינון נוני.
 65. ינוס סוני.
 66. ינוע עוני.
 67. ינוצח חִצוני.
 68. ינופץ צפוני.
 69. יניב ביני.
 70. יניס סיני.
 71. יניע עיני.
 72. יניף פיני.
 73. יסור רוסי.
 74. יסנן ננסי.
 75. יעור רועי.
 76. יפוג גופי.
 77. יפלס סלפי.
 78. יפר רפי.
 79. יפרח חֹרפי.
 80. יציל ליצ’י.
 81. יציף פיצי.
 82. יציץ ציצי.
 83. יציק קיצי.
 84. יקום מוקי.
 85. יקים מיקי.
 86. יקיץ ציקי.
 87. ירוץ צורי.
 88. ירכון נוכרי.
 89. ירע ערי.
 90. ירפה הפרי.
 91. ירשת תשרי.
 92. ישאר ראשי.
 93. ישבח חבשי.
 94. ישגר רגשי.
 95. ישוקם מקושי.
 96. ישיא אישי.
 97. ישִׂישׂ שישי.
 98. ישלב בלשי.
 99. ישמש שמשי.
 100. ישפט טפשי.
 101. ישרף פרשי.
 102. יתם מתי.
 103. יתן נתי.
 104. יתפרץ צרפתי.
 105. כ”ח ח”כ.
 106. נדע עדן.
 107. נידע עדין.
 108. ניקח חקיָן.
 109. ננער רענן.
 110. נפייס סייפן.
 111. נציל ליצן.
 112. נצרח: “חרצן!”
 113. נצרף פרצן.
 114. נרע, ערן.
 115. נרצח חצרן.
 116. נשגר רגשן.
 117. נשיב ביְשן.
 118. נשכֹר רכשן.
 119. נשלב בלשן.
 120. נשער: רעשן.
 121. נשקע עקשן.
 122. סוב בוס!
 123. עבור רובע!
 124. צא! אץ.
 125. רד, ד”ר!
 126. רוץ, צור!
 127. רצי יצר!
 128. רצית? תיצר!
 129. שא אש!
 130. ש.ג., גש!
 131. שלב בלש!
 132. שרגא: “אגרש!”
 133. תאבחן נחבאת.
 134. תגרוס סורגת.
 135. תדחוף פוחדת.
 136. תדקור רוקדת.
 137. תדרוש שורדת.
 138. תואר. ראות.
 139. תוחל לחות.
 140. תוכר רכות.
 141. תופיע עיפות.
 142. תוקל לקות.
 143. תוריד דירות.
 144. תוריק קירות.
 145. תוריש שירות.
 146. תושאר ראשות.
 147. תחלום מולחת.
 148. תחלוץ צולחת.
 149. תחלוק קולחת.
 150. תחלוש שולחת.
 151. תחלץ צלחת.
 152. תחלק קלחת.
 153. תחמוק קומחת.
 154. תחסום מוסחת.
 155. תחפון נופחת.
 156. תחקור רוקחת.
 157. תחרוז זורחת.
 158. תחרוט טורחת.
 159. תחרופּ פורחת.
 160. תחרוץ צורחת.
 161. תחתום מותחת.
 162. תחתור רותחת.
 163. תטרוף פורטת.
 164. תיגש שגית.
 165. תירש שרית.
 166. תישאר ראשית.
 167. תכמוס סומכת.
 168. תכסה הסכת.
 169. תלחלח חַלְחֹלֶת.
 170. תנטור רוטנת.
 171. תניע עינת.
 172. תנפץ צפנת.
 173. תנצנץ צנצנת.
 174. תסכום מוכסת.
 175. תסכור רוכסת.
 176. תסמוך כומסת.
 177. תספור רופסת.
 178. תסרוג גורסת.
 179. תסרוק קורסת.
 180. תעגון נוגעת.
 181. תעלוב בולעת.
 182. תעלוץ צולעת.
 183. תעמוד דומעת.
 184. תעצור רוצעת.
 185. תעקוב בוקעת.
 186. תעקור רוקעת.
 187. תערוג גורעת.
 188. תערוך כורעת.
 189. תערוף פורעת.
 190. תפלוש שולפת.
 191. תֻּפקר רקפת.
 192. תפרוט טורפת.
 193. תפרוץ צורפת.
 194. תפרוש שורפת.
 195. תצבור רובצת.
 196. תקרב ברקת.
 197. תקרום מורקת.
 198. תקרוס סורקת.
 199. תקרוש שורקת.
 200. תרבוץ צוברת.
 201. תרויח חיורת.
 202. תרטון נוטרת.
 203. תרכוס סוכרת.
 204. תרכוש שוכרת.
 205. תרפא אפרת.
 206. תרפוס סופרת.
 207. תרקוד דוקרת.
 208. תרשום מושרת.
 209. תרשוף פושרת.
 210. תרשרש שרשרת.
 211. תרתום מותרת.
 212. תשכור רוכשת.
 213. תשלוף פולשת.
 214. תשלוק קולשת.
 215. תשלשל לשלשת.
 216. תשמור רומשת.
 217. תשפות תופשת.
 218. תשקיע עיקשת.
 219. תשרוד דורשת.
 220. תשרוף פורשת.
 221. תשרֹט טרשת.
 222. תִּתם מתת.

עם תחיליות

 1. בגן נִגב.
 2. בהר רהב.
 3. בחֵרום מורחב.
 4. בחֵרות תורחב.
 5. בעֵרות תורעב.
 6. בקנה הנקב.
 7. בר”ג גרב.
 8. ברקע עקרב.
 9. בש”ח חשב.
 10. בתוֶך כותב.
 11. האבן נִבאה.
 12. האור רואה.
 13. האל לאה.
 14. האם מאה?
 15. הארי יראה.
 16. האשרה הרשאה?
 17. הבגן נגבה?
 18. הביכר רכיבה?
 19. הבית: תיבה.
 20. הבכי יכבה.
 21. הבִּעות – תועבה.
 22. הגון נוגה.
 23. הגורע ערוגה?
 24. הגוש שוגה.
 25. הגיל ליגה.
 26. הגרה הרגה.
 27. הגרד דרגה?
 28. הגשם משגה.
 29. הדוב בודה.
 30. הדור רודה.
 31. הדיח חידה.
 32. הדיל: לידה.
 33. הדילגה הגלידה?
 34. הדין: נידה.
 35. הדני ינדה.
 36. הדלוחה החולדה?
 37. הדרמה: המרדה.
 38. הזב בִּזה.
 39. הזר רזה.
 40. הזרם מרזה.
 41. החד דחה.
 42. החֶדְוָה הודחה.
 43. החוד דוחה.
 44. החום מוחה.
 45. החושב בשוחה.
 46. החירב בריחה?
 47. החלה הלחה.
 48. החם מחה.
 49. החסונה הנוסחה?
 50. החִפש שפחה?
 51. החרט “טִרחה”?
 52. הטוב בוטה.
 53. הטון נוטה.
 54. הטוָּס סוטה.
 55. היזוע עוזיה?
 56. היִחל לחיה?
 57. היפה הפיה?
 58. היפיץ ציפיה?
 59. היצלח חלציה?
 60. היצר רְצִיה?
 61. היריח חיריה?
 62. הכובש שבוכה.
 63. הכילה הליכה?
 64. הכימת תמיכה?
 65. הכיסה הסיכה?
 66. הכיפה הפיכה.
 67. הכח חִכה.
 68. הכיתה התיכה.
 69. הכלה הלכה.
 70. הכְּלָיה הילכה.
 71. הכנה הנכה?
 72. הכת תכה.
 73. הלא אלה?
 74. הָלְאָה האלה!
 75. הלב בלה.
 76. הלבן נבלה.
 77. הלוח חולה.
 78. הלח חלה.
 79. הלחה החלה?
 80. הלחם מחלה.
 81. הלחמה המחלה?
 82. הלחשה השחלה?
 83. הליבן נבילה?
 84. הליל לילה.
 85. הלך כֻּלה?
 86. הלכלכה הכלכלה?
 87. הלמה המִלה.
 88. הלֹע עלה.
 89. הלפת תפלה.
 90. הלפתה התפִלה?
 91. הלץ צלה.
 92. הלשון נושלה.
 93. המגע: עָגמה.
 94. המוזר רזומה?
 95. המוח – חומה.
 96. המולה הלומה.
 97. המיגר רגימה?
 98. המיזם – מזימה.
 99. המיַחס חסימה?
 100. המילה: “הלימה”.
 101. המיַשם משימה?
 102. המיַשר רשימה?
 103. המיַתר רתימה?
 104. הממש שממה?
 105. המנפה הפנמה?
 106. המען: נעמה.
 107. המצע: עצמה.
 108. המר רִמה.
 109. המשא: אשמה.
 110. המת? תָּמַהּ.
 111. הנאה האנה?
 112. הנִגפה הפגנה?
 113. הנדע עדנה?
 114. הנועם מעונה.
 115. הנושם משונה?
 116. הנושך כשונה?
 117. הנח חנה.
 118. הניפה פינה?
 119. הניצב בצינה?
 120. הנכות: תוכנה.
 121. הנכס סִכנה.
 122. הנלך כֻּלנה?
 123. הנמלאה האלמנה?
 124. הנס סנה?
 125. הנעם מענה?
 126. הנֻפצה הצפנה?
 127. הנשי ישנה.
 128. הסדנה: הנדסה.
 129. הסיבך כביסה?
 130. הסִיְּטָה הטיסה?
 131. הסיפח חפיסה?
 132. העדות – תודעה.
 133. העִור רועה.
 134. העז זעה.
 135. העיגן נגיעה?
 136. העיָרה הריעה.
 137. העמדה הדמעה?
 138. העמק קְמֵעָהּ.
 139. הערף פרעה?
 140. הפוני ינופה.
 141. הפוץ צופה.
 142. הפורם מרופה.
 143. הפורץ צרופה?
 144. הפילח חליפה?
 145. הפירש שריפה?
 146. הפר רפה.
 147. הפרחה החרפה?
 148. הצום מוצה.
 149. הצור רוצה.
 150. הצורם מרוצה.
 151. הצח חצה.
 152. הצילם מליצה?
 153. הציפה הפיצה.
 154. הצלה הלצה.
 155. הצם מִצה.
 156. הצף פִּצה.
 157. הצר רצה.
 158. הצרה הרצה.
 159. הצרף פרצה?
 160. הקהל לִהקה.
 161. הקול לוקה.
 162. הקיבץ צביקה?
 163. הקן נִקה.
 164. הקשה השקה?
 165. הקשת תשקה.
 166. הראות תוארה.
 167. הרוגם מגורה.
 168. הרוך כורה.
 169. הרוּמה המורה?
 170. הרכה הכרה?
 171. הרע: “ערה?”
 172. הרִגשה השגרה?
 173. הרעה הערה?
 174. הרפה הִפרה.
 175. הרפוי יופרה.
 176. הרפת תפרה.
 177. הרצה הצרה?
 178. הרקם מקרה?
 179. הרשום מושרה.
 180. הרשם מִשרה?
 181. הרשת תשרה.
 182. השלוחה החולשה?
 183. השלח חלשה?
 184. השטן: נטשה.
 185. השימח חמישה?
 186. השם: משה.
 187. השמש שִמשה.
 188. השק קשה.
 189. השרד דרשה?
 190. השרפה הפְרשה?
 191. התא אתה.
 192. התנשב בשנתה?
 193. התנשֹם משנתה?
 194. התעב בעתה?
 195. התפש שפתה?
 196. התש שתה.
 197. התרפא אפרתה?
 198. וכּלם מלכו. 
 199. ונלך כֻּלנו.
 200. ותשא אשתו.
 201. כבוס סוּבך.
 202. כבי”ס סיבך.
 203. כמת תמך.
 204. כסם מסך.
 205. כעד דעך.
 206. כעו”ד דועך.
 207. כעם מעך.
 208. כרב בֵּרך.
 209. כרו”ח חורך.
 210. כרע ערך.
 211. כשום מושך.
 212. כשמן נמשך.
 213. כשמתת תתמשך.
 214. כשן נשך.
 215. לאפר רפאל.
 216. לאשם משאל.
 217. לבז זבל.
 218. לבכר רכבל.
 219. לבן נבל.
 220. לבת תבל.
 221. לגד דגל.
 222. לדֻּבה הבדל.
 223. לדן נדל.
 224. להן נֹהל.
 225. לזונה הנוזל.
 226. לחיים מייחל.
 227. לחן נחל.
 228. לטף פטל.
 229. לים מיל.
 230. לְיפה הפיל.
 231. ליפעה העפיל.
 232. לכאן! נאכל.
 233. למוח חומל.
 234. לערה הרעל.
 235. לקם מקל.
 236. לשבת תבשל.
 237. לשובם מבושל.
 238. מאות תואם.
 239. מִגדה הדגם.
 240. מדגה הגדם.
 241. מחו”ל לוחם.
 242. מוביל ליִבום.
 243. מודגש שגדום.
 244. מורגל לגָרום.
 245. מורגש שגָרום.
 246. מוחרש שרחום.
 247. מימין נימים.
 248. מִיְצור רוצים.
 249. מלב בלם.
 250. מלוב בולם.
 251. מת”א אתם.
 252. רצינו וניצֹֹר.
 253. תרחיש שֶיחרת.

שונות

 1. אופק קפוא.
 2. אושיק, קישוא.
 3. איה היא?
 4. אֶלף פלא.
 5. אֻלפן נפלא.
 6. אִפוק. קופא.
 7. את ת”א.
 8. בא אב.
 9. בוחר רחוב.
 10. בוט טוב.
 11. בוקר רקוב.
 12. בורק קרוב.
 13. בחר רחב.
 14. ביכר רכיב.
 15. בכור רוכב.
 16. בלבל לבלב.
 17. בַּעַת תעב.
 18. בצַע עצב.
 19. בִּקע עקב.
 20. ברק קרב.
 21. גורה הרוג.
 22. גם מג.
 23. גִרה הרג.
 24. דִּגם מג”ד.
 25. דהה ההד.
 26. דוקר רִקוד.
 27. דורג גֵּרוד.
 28. דחוי יוחד.
 29. דידי ידיד.
 30. דן נד.
 31. דַּפָּס ספד.
 32. דִפרס סרפד.
 33. דק קד.
 34. דרג גרד.
 35. דרוש שורד.
 36. דש שד.
 37. האיר ריאה.
 38. הביא איבה.
 39. הביס סיבה.
 40. הגות תוגה.
 41. הגף פגה.
 42. הדי ידה.
 43. הדיח חידה.
 44. הדר רדה.
 45. החיש שיחה.
 46. הטיח חיטה.
 47. הָיֹה הָיָה.
 48. הימר. רמיה.
 49. הכין, ניכה.
 50. הלום מולה.
 51. הלם: מָלה.
 52. המהמתם: “מתמהמה”.
 53. המיר רימה.
 54. הניב בינה.
 55. הסיט טיסה.
 56. הסיר ריסהּ.
 57. הסכם מכסה.
 58. הערכה: הכרעה.
 59. הָעֳמַק קמעה.
 60. הִפוך כופה.
 61. הפיל ליפה.
 62. הֻפק קפה.
 63. הציב ביצה.
 64. הֻצעה הצעה.
 65. הראה הארה.
 66. הרביע, עיברה.
 67. הרג גרה.
 68. הרחת תחרה.
 69. הרי ירה.
 70. הרצל לצרה.
 71. השיא אישה.
 72. השיג גישה.
 73. התיז זיתהּ.
 74. ויתוריכם – מכירותיו.
 75. זב בז.
 76. זוכר רִכּוּז.
 77. זכר רכז.
 78. זמר רמז.
 79. חג גח.
 80. חדק קדח.
 81. חולד דלוח.
 82. חולף פִּלוח.
 83. חותם מתוח.
 84. חטוב בוטח.
 85. חיָּט טיֵּח.
 86. חירב בריח.
 87. חלוץ צולח.
 88. חִלוק קולח.
 89. חלף פלח.
 90. חמוץ צומח.
 91. חמץ צמח.
 92. חמש שמח.
 93. חן נח.
 94. חִסון נוּסח.
 95. חפון נופח.
 96. חצוף פוצח.
 97. חרוב בורח.
 98. חרוז זורח.
 99. חרוט טורח.
 100. חרום מורח.
 101. חרוץ צורח.
 102. חתם מתח.
 103. חתן נתח.
 104. טובח חבוט.
 105. טבח חבט.
 106. טיָּס סיֵּט.
 107. טִנוף פונט.
 108. טעם מעט.
 109. טִִפש שפט.
 110. טרח חרט.
 111. טרחן נחרט.
 112. טרם מרט.
 113. טרף פרט.
 114. יִבא אבי.
 115. יונק קנוי.
 116. יחס סחי.
 117. ייתוריכם – מכירותיי.
 118. יצוג גוצ’י.
 119. ירא ארי.
 120. יש שי.
 121. כבוש שובך.
 122. כבש שב”כ.
 123. כומס סמוך.
 124. כורך. כרוך.
 125. כורם מרוך.
 126. כחול לוחך.
 127. כלכל לכלך.
 128. כפה הפך.
 129. כרוב בורך.
 130. לא! אַל!
 131. “לאש?” שאל.
 132. לִבה הבל.
 133. לבוש שובל.
 134. לִבך כבל.
 135. לולא אלול.
 136. ליד דיל.
 137. לכלכת תכלכל.
 138. לפרֹע ערפל.
 139. מבע עב”ם.
 140. מוגף פגום.
 141. מוגר רגום.
 142. מודא אדום.
 143. מודר רדום.
 144. מוח חוּם.
 145. מוחש שחום.
 146. מולך כלום.
 147. מוסח חסום.
 148. מוסק קסום.
 149. מוקם מקום.
 150. מורד דרום.
 151. מורדם מדרום.
 152. משוב בוּשם.
 153. מותי יתום.
 154. מותך כתום.
 155. מותר? רתוּם.
 156. מזמז זַמְזַם.
 157. מח”ל לחם.
 158. מי ים.
 159. מילים-מילים.
 160. מימש שמים.
 161. מין נים.
 162. מינים-מינים.
 163. מינף פנים.
 164. מיעוט טועים.
 165. מיתוג גותים.
 166. מלא אֵלם.
 167. מלבן נבלם.
 168. מְלַוֶּה הולם.
 169. מלח חלם.
 170. מנהיג גֵּיהִנָּם.
 171. מסיק קיסם.
 172. מעוז זועם.
 173. מעוף פועם.
 174. מעור רועם.
 175. מען נעם.
 176. מעפן נפעם.
 177. מצע עצם.
 178. מקור רוקם.
 179. מרוץ צורם.
 180. מריע עֵירֹם.
 181. מרץ צרם.
 182. מרק קרם.
 183. מש שם.
 184. משא אשם.
 185. משב בֹּשם.
 186. מֻשג גשם.
 187. מתי יתם?
 188. נגס סגן.
 189. נופץ צפון.
 190. נטור רוטן.
 191. ניכס סכין.
 192. ניסח חסין.
 193. ניע עין.
 194. נִכוּס סוכן.
 195. נִכור רוכן.
 196. נכות תוכן.
 197. נִכש שכן.
 198. נמלא אלמן.
 199. נמרוד דורמן.
 200. נמרח חרמן.
 201. נמשח חשמן.
 202. נִסוח חוסן.
 203. נִסר רֶסן.
 204. נעם מִען.
 205. נפח חפן.
 206. נפלח חלפן.
 207. נפלט טלפן.
 208. נקבל לבקן.
 209. נקשח חשקן.
 210. נרקם מִקרן.
 211. נשאר ראשן.
 212. נשי ישן.
 213. נשלם מלשן.
 214. נשלף פלשן.
 215. נשרֹד דרשן.
 216. נתון נותן.
 217. נתיב ביתן.
 218. סופר רפוס.
 219. סִיֵּג גיס.
 220. סירס סריס.
 221. סלב בלס.
 222. סלע עלס.
 223. סלק קלס.
 224. סמוך כומס.
 225. סמור רומס.
 226. סִנֵּן ננס.
 227. סִפור רופס.
 228. ספרן נרפס.
 229. סרק קֶרס.
 230. עבעב בעבע.
 231. עִגון נוגע.
 232. עגור רוגֵע.
 233. עדי ידע.
 234. עוגן נגוע.
 235. עודי ידוע.
 236. עומד דמוע.
 237. עורג גרוע.
 238. עורף פרוע.
 239. עורק קרוע.
 240. עז זע.
 241. עזי יזע.
 242. עיקֵר רקיע.
 243. על לֹע.
 244. עלוב בולע.
 245. עלות תולע.
 246. עמוד דומע.
 247. עצוב בוצע.
 248. עצום מוצע.
 249. עצור רוצע.
 250. עִקוף פוקע.
 251. עִקש שקע.
 252. ער רע.
 253. עשר רשע.
 254. פועל לעוף.
 255. פורט טֵרוף.
 256. פורץ צֵרוף.
 257. פחד דחף.
 258. פחוס סוחף.
 259. פייס סייף.
 260. פלוץ צולף.
 261. פָּרח חרף.
 262. פרפר רפרף.
 263. פרש שרף.
 264. פרשן נשרף.
 265. פשפש שִפשף.
 266. צִבור רובץ.
 267. צופן נפוץ.
 268. צלפת? תִּפלץ!
 269. צרחת? תחרץ!
 270. צרפת תפרֹץ.
 271. צמא אִמץ.
 272. קיר ריק.
 273. קִִלוח חולק.
 274. קלח חלק.
 275. קִמוח חומק.
 276. קמח חמק.
 277. קִנוח חונק.
 278. קפא אפק.
 279. קִִפוד דופק.
 280. קרום מורק.
 281. קרח חרק.
 282. קרש שרק.
 283. קשוח חושק.
 284. קשח חשק.
 285. רִבוע עובר.
 286. רָבוּץ צובר.
 287. רביד דיבר.
 288. רבע עבר.
 289. רגב בגר.
 290. רגש שִגר.
 291. רהוט טוהר.
 292. רה”מ מִהר.
 293. רוב בוּר.
 294. רובד דִבור.
 295. רוח חִור.
 296. רוחץ צחור.
 297. רוחש שחור.
 298. רוע עִור.
 299. רופא אפור.
 300. רז זר.
 301. רך כר.
 302. רכב בִּכר.
 303. רכש שכר.
 304. רם מר.
 305. רמס סמ”ר.
 306. רע ער.
 307. רעב בער.
 308. רעבתן נתבער.
 309. רִפא אפר.
 310. רץ צר.
 311. רק קר.
 312. רקדן נדקר.
 313. רש”י ישר.
 314. רשף פִּשר.
 315. רִתך כתר.
 316. שביתה. התיבש.
 317. שבע עבש.
 318. שִגור רוגש.
 319. שוכר רכוש.
 320. שולח חלוש.
 321. שוטר רטוש.
 322. שונא אנוש.
 323. שחל לחש.
 324. שחר רחש.
 325. שִטור רוטש.
 326. שטן נטש.
 327. שטר רִטש.
 328. שיא איש.
 329. שיגר רגיש.
 330. שיח חיש.
 331. שילש שליש.
 332. שִלב בלש.
 333. שלג גלש.
 334. שלח חלש.
 335. שֻלחן נחלש.
 336. שִמר רמש.
 337. שִעור רועש.
 338. שער רעש.
 339. שפן נָפש.
 340. שפע עֶפֶשׁ.
 341. שִפר רפש.
 342. שק קש.
 343. שר רש.
 344. שרט טר”ש.
 345. שריף פירש.
 346. תגרה – הרגת.
 347. תולעת תעלות.
 348. תופי יפות.
 349. תופס ספות.
 350. תור רות.
 351. תורך, כרות.
 352. תורם מרות.
 353. תם מת.
 354. תמרה, הרמת.
 355. תעד דעת.

ראו גם

(עודכן לאחרונה ב-22.11.2023)