מסידרת פלינדרומים לפי מילים מרובי דו-משמעות
ומסידרת קונוטציות מקראיות

היא צריכה מוצר – הזונה
פתחה שערה רחב
צר לו צר
עליה צר
לו צר
רחב שערה פתחה
הזונה, מוצר-צריכה היא.

***

צר עליו קם, קם עליו צר.